×
 x 

Twój koszyk jest pusty
Shopping cart
Twój koszyk jest pusty

Poniższy regulamin opisuje warunki handlowe obowiązujące sprzedającego oraz kupującego.
Sprzedający - Właściciel i Administrator portalu i-druk.pl  jest:
Fabryka Reklamy Krzysztof Zięba NIP: 872-188-80-08 z siedzibą: Pustynia 34A, 39-200 Dębica
Kupujący (klient) - osoba kupująca w portalu i-druk.pl składająca zamówienia akceptuje poniższy regulamin.

1. Zamówienie 
Kupujący składa zamówienie przez sklep internetowy dokonując zakupu interesującego go towaru, bądź można go przesłać pocztą e-mail na adres sklep@i-druk.pl Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji i wiąże obydwie strony dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienie przez sprzedającego w formie e-mail. Kupujący, składający zamówienie oświadcza że zobowiązuje się do użytkowania zakupionych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Termin realizacji i dostarczenie produktu
Sprzedający mając wszystkie dane do realizacji zlecenia (min. projekt graficzny, zaksięgowaną płatność) zobowiązuje się do przekazania przesyłki kurierowi, bądź odbioru osobistego przez kupującego w czasie określonym w formularzu zakupu (karta zlecenia i płatności). Termin realizacyjny określony jest w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) i liczony jest od dysponowania danymi zlecenia (np. projektami) oraz zaksięgowaną płatnością. Odpowiedzialność za produkt po jego wydaniu z siedziby sprzedającego przejmuje określona firma kurierska realizująca usługę transportową i to ona jest odpowiedzialna za produkt w transporcie. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia produktu powstałe w transporcie, jego zagubienie czy opóźnienie w dostarczeniu produktu do kupującego (standardowo przesyłka jest odbierana przez kupującego na drugi dzień roboczy po jej wysłaniu) Wszystkie rozbieżności winny być odnotowane w dokumencie dostawy, bo tylko to może być podstawą w dochodzeniu ewentualnych roszczeń wobec Firmy Kurierskiej. Uszkodzenie produktu w transporcie, jego zagubienie czy opóźnienie w dostarczeniu produktu do Kupującego w żadnym wypadku nie zwalnia Kupującego z obowiązku uregulowania należnej w stosunku do Sprzedającego płatności, z zachowaniem obowiązującego terminu (jeżeli przyznany został Kupującemu termin płatności) 

3. Warunki płatność
Ceny widniejące przy produkcie są cenami netto (nie zawierają podatku 23% VAT) Całkowity koszy zamówienia brutto widnieje w formularzu koszyka finalizacji transakcji. Zamówiony towar wysyłany jest do Kupującego po otrzymaniu pełnej przedpłaty na konto Sprzedającego, na podstawie wystawionej faktury pro forma, bądź zaksięgowanej płatności za pośrednictwem PayU, chyba że strony ustaliły inaczej. Termin płatności, jeżeli został przyznany Kupującemu, liczony jest od dnia wystawienia faktury, a dniem zapłaty jest dzień wpływu należności za towar wraz z podatkiem VAT na rachunek Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Kupującego.
Sprzedający oferuje następujące formy płatności:
- przelewem bankowym i elektronicznym na wskazany rachunek bankowy sprzedającego:
PBS Bank : 94 8642 1139 2013 3927 0168 0004

4. Reklamacje
Po odebraniu towaru Kupujący ma obowiązek dbania o niego i przechowywania go w warunkach zapewniających podtrzymanie jego pierwotnych właściwości oraz wykorzystywania zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Jakiekolwiek naprawy i przeróbki we własnym zakresie pozbawiają Kupującego prawa do reklamacji. Reklamacji nie podlegają wydruki plików przygotowanych niezgodnie z zasadami opisanymi w zakładce "Projekt". Jeżeli przez 2 dni od dostarczenia towaru klient nie zgłosił reklamacji na wydruk uznaje się, że towar ten jest wolny od wad. W przypadku wad jawnych Kupujący ma prawo skierować do Sprzedającego reklamację na piśmie, listem poleconym, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, równocześnie zgłaszając gotowość towaru do wysyłki z powrotem do Sprzedającego. Nie uwzględnia się tu wad powstałych w transporcie, gdyż jak wynika z punktu 2, za wady te odpowiada Firma Kurierska, nie zaś Sprzedający. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad jawnych towaru, nie może on podejmować żadnych czynności z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procesu reklamacyjnego. W przeciwnym przypadku reklamacja nie zostanie rozpatrzona. Reklamowany towar powinien zostać zwrócony do Sprzedającego w oryginalnym opakowaniu, w stanie umożliwiającym jego bezpieczny transport. Reklamowany towar zostanie odebrany przez Sprzedającego na koszt kupującego a w przypadku uzasadnionej reklamacji odesłany (naprawiony lub nowy) do Kupującego na koszt Sprzedającego. Jeżeli zaś reklamacja nie zostanie uwzględniona to towar zostanie odesłany do Kupującego po wcześniejszym uregulowaniu przez Kupującego kosztów transportu. Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany towaru na wolny od wad, w jak najkrótszym terminie. W okresie rozpatrywania reklamacji, usuwania wad produktu jak i w przypadku braku zgody stron co do jej zasadności, roszczenia z tytułu reklamacji nie mają wpływu na obowiązek zapłacenia faktury przez Kupującego w pełnej wysokości. Jeżeli jednak Kupujący wstrzyma dokonywanie wspomnianych płatności, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego odsetek za opóźnienie w wysokości podwójnej rocznej stopy procentowej odsetek ustawowych. Ponadto nieuregulowanie płatności za towar może wstrzymać odesłanie do Kupującego reklamowanego produktu. Kupujący, oprócz roszczeń wynikających z wad towaru, nie ma prawa do odszkodowania, m.in. z tytułu straconego zysku w rezultacie dostarczenia towaru z wadami lub po sugerowanym terminie.

5. Wyjaśnianie spraw spornych
W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów, strony poddają je pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.

6. Polityka prywatności
Wszystkie dane od naszych Klientów przechowujemy w sposób bezpieczny i wykorzystujemy je jedynie do kontaktów z nimi samymi. Każdy nasz Klient może być pewien, że żadna z informacji, które Go dotyczą nie zostanie ujawniona osobom trzecim i nie dostanie się w niepowołane ręce. Adresy e-mailowe od naszych aktualnych oraz potencjalnych Klientów (osób, które wysłały do nas zapytania drogą mailową lub dopisały się do naszego Newslettera) przechowujemy w równie staranny sposób, a wykorzystujemy je jedynie do kontaktów z naszymi Klientami (aktualnymi lub potencjalnymi) w celach sprzedażowych lub marketingowych (informacja o nowych produktach, rabatach, itp.) Każdy Klient, który nie życzy sobie otrzymywania od nas korespondencji promocyjnej drogą mailową po przesłaniu do nas takiej informacji (również mailem) jest usuwany z naszej bazy mailingowej tak aby przy kolejnej wysyłce taki mail do niego nie trafił.

7. Projekt graficzny - realizacja
Cena projektu podana przy produkcie jest ceną za realizację projektu z materiałów klienta, dodatkowa grafika wyceniana indywidualnie do zlecenia. Zamawiając więcej niż jedną sztukę produktu i wybierając zlecenie projektu w cenę ujędy jest tylko jeden projekt. Czas zamówienia może się wydłużyć o 3 dni robocze do każdego projektu.

8. Materiały do druku
Sprzedający nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Drukarnia może odmówić drukowania materiałów, które zawierają treści niezgodne z prawem. Drukarnia nie dokonuje merytorycznej korekty tekstów w materiałach przesłanych przez klienta. Korekty prac dokonywane przez Drukarnię Online na zlecenie przesyłane są do Klienta celem akceptacji. Projekty przesłane w kolorystyce RGB do druku są zamieniane na CMYK (więcej tutaj). Standardowo produkty są znakowane domeną i-druk.pl, na wyraźną informację od klienta nie są sygnowane. Czas realizacji pracy, w tym przypadku, liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za pliki graficzne wgrane do systemu przez Klienta

9. Polityka zwrotów
Zwrot Towarów wynikający ze skorzystania z niniejszego prawa, następuję staraniem i na koszt Klienta.
Zwrot Ceny i Kosztów dostawy Towaru przez Sprzedawcę nastąpi w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 10 zł brutto. Zwrot wpłaconej przez klienta kwoty nastąpi  na rachunek  bankowy klienta wskazany w anulowaniu zlecenie po odliczeniu kary umownej w terminie 14 dni roboczych. 

10. Polityka ochrony danych osobowych 
Zamówienia w portalu można składać wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i zasad w nim zawartych i jednocześnie ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych oraz po dopełnieniu procedury rejestracyjnej w wyniku której zostaną nadane indywidualne konto i hasło do portalu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach portalu usługami, Drukarnia Kolumb podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Klienta na przetwarzanie przez sprzedającego jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać usunięcia lub zmiany jego danych osobowych.
Klient wybierając formę płatności za pośrednictwem systemu PayU wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie danych osobowych serwisowi PayU, który staje się administratorem danych.

Kontakt

Adres:
Fabryka Reklamy
ul. Drogowców 14, 39-200 Dębica

Email:
sklep@i-druk.pl

Infolinia:
660 395 006
Pn-Pt od 8:00 do 16:00

O nas

Szeroka oferta produktów i dodatków reklamowych, dedykowana dla klientów indywidualnych oraz agencji reklamowych.